Sökning: "Nadine Rosenkvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nadine Rosenkvist.

  1. 1. Vietnamese nursing students' knowledge in Cardiopulmonary resuscitation (CPR) and perceptions of training in CPR

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Emelie Kihlberg; Nadine Rosenkvist; [2019]
    Nyckelord :Cardiopulmonary resuscitation;  cardiac arrest;  education; nursing students; Hjärt- och lungräddning; hjärtstopp; utbildning; sjuksköterskestudent;

    Sammanfattning : Background Cardiopulmonary resuscitation (CPR) increases significantly the chance of survival in cases of a cardiac arrest. The ability to respond quickly and effectively to a cardiac arrest rests on nurses being competent, prepared and up-to-date. LÄS MER