Sökning: "Nadja Lindén-Allu"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nadja Lindén-Allu.

  1. 1. När hela ens väsen blir osynliggjort - Hur kvinnor i samkönade relationer upplever barnmorskans bemötande inom förlossningsvården

    Magister-uppsats,

    Författare :Johanna Ahlström; Nadja Lindén-Allu; [2018-02-05]
    Nyckelord :Heteronormativitet; lesbisk; barnmorska; förlossning; obstetric;

    Sammanfattning : Bakgrund: Forskning belyser att antalet samkönade par som får möjlighet samt väljer att skaffa barn blir allt fler. Enligt Svenska barnmorskeförbundetets etiska kod ska barnmorskan erbjuda vård baserad på tillit och respekt samt behandla alla kvinnor som människor med fullständiga mänskliga rättigheter. LÄS MER