Sökning: "Nadja Smura"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nadja Smura.

  1. 1. Egenvård vid diabetes typ 2 - ett livslångt projekt : En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

    Författare :Isabell Stjernström; Nadja Smura; [2012]
    Nyckelord :Diabetes typ 2; egenvård; Orem; resurser och hinder;

    Sammanfattning : Bakgrund:  Diabetes typ 2, är dels en ärftlig sjukdom men i allra högsta grad en levnadssjukdom, det vill säga att det är levnadsvanor som bidragit till denna kroniska sjukdom som på sikt kan ge komplikationer om man inte sköter om den. För att undvika komplikationer längre fram i livet behöver patienten utföra en hel del egenvårdshandlingar. LÄS MER