Sökning: "Naheda El-Khatib"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Naheda El-Khatib.

  1. 1. Men när det kommer till en text, då uppstår problemet : Anpassningar i matematik.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Naheda El-Khatib; [2021]
    Nyckelord :Anpassningar; flerspråkighet; kommunikation; matematik; stöd;

    Sammanfattning : Idag ser vi en ständig ökning av flerspråkiga elever i de svenska skolorna, vilket medför större utmaningar för lärare då lärare måste arbeta mycket med anpassning för att dessa elever ska kunna klara målen, så att lärarna på så sätt ska kunna utgå från elevernas behov och förutsättningar.Syftet med min studie är att undersöka utmaningar och svårigheter för flerspråkiga elever inom matematikundervisningen samt att undersöka varför språkutvecklingen är viktig i matematiken för dessa elever. LÄS MER