Sökning: "Namngiven Entitetsigenkänning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Namngiven Entitetsigenkänning.

  1. 1. Exploring Construction of a Company Domain-Specific Knowledge Graph from Financial Texts Using Hybrid Information Extraction

    Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

    Författare :Chun-Heng Jen; [2021]
    Nyckelord :Natural Language Processing; Information Extraction; Named Entity Recognition; Relation Extraction; Knowledge Graph; Naturlig språkbehandling; Informationsextraktion; Namngiven Entitetsigenkänning; Relationsextraktion; Kunskapsgraf;

    Sammanfattning : Companies do not exist in isolation. They are embedded in structural relationships with each other. Mapping a given company’s relationships with other companies in terms of competitors, subsidiaries, suppliers, and customers are key to understanding a company’s major risk factors and opportunities. LÄS MER