Sökning: "Nanny Olsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Nanny Olsson.

 1. 1. Den berättande reklamen - när känslorna spelar huvudrollen - En kvalitativ studie om användningen av storytelling i reklamfilmer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Nanny Olsson; Julia Lundh Rafstedt; [2018]
  Nyckelord :Storytelling; emotional branding; narrative advertising; narrative features; narrative techniques; narrative analysis; emotions; Volvo; ICA; commercials; Strategic communication; Social Sciences;

  Sammanfattning : Användandet av storytelling i syfte att marknadsföra är allt mer vanligt, trots det finns det fortfarande en brist på information som vägleder företag i hur de kan använda storytelling och vilka tekniker de kan dra nytta av. Därmed syftar denna studie till att analysera hur storytelling kan användas i ett marknadsföringssyfte utifrån två prisbelönta reklamfilmer. LÄS MER

 2. 2. Medvetenhet och osäkerhet: hur vill jag att du ska bli? : – en fenomenografisk studie om barnskötares och förskollärares uppfattningar om hur genus påverkar barnets identitetsskapande

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Sara Johannesson; Emma Olsson; [2012]
  Nyckelord :Gender; sex; creation of identity; teaching assistant; pre-school teacher; pre-school; early childhood education; phenomenography; Genus; könstillhörighet; identitetsskapande; barnskötare; förskollärare; förskola; fenomenografi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med en ökad förståelse för hur genus kan påverka barnets identitetsskapande. Studiens forskningsfråga är: hur kan genus påverka barnets identitetsskapande? I litteraturgenomgången belyses studiens forskningsfråga utifrån olika aspekter, såsom vilka förväntningar det finns på flickor och pojkar, språkets betydelse för barnets identitetsskapande och hur genus och identitet skapas. LÄS MER