Sökning: "Nargish Rahman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nargish Rahman.

  1. 1. Vilken roll fylller modersmålsundervisningen i den svenska skola : En undersökning där modersmålslärarnas får komma till tals

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

    Författare :Nargish Rahman; [2012]
    Nyckelord :modersmålsundervisning; språkstöd; förstaspråk; modersmål;

    Sammanfattning : Abstract Studiens syfte är att undersöka vad lärare i skolämnet svenska som andraspråk (SVA)och modersmålslärare anser sig ha för roll inom modersmålsundervisningen.Modersmålsundervisningens betydelse för elevers språkutveckling och hur förstärkta språkkunskaper leder till möjlighet att tillägna sig andra skolämnen är något som flitigt studeras inom nyare pedagogisk och didaktisk forskning. LÄS MER