Sökning: "Narrativ skrivande"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Narrativ skrivande.

 1. 1. Undersökning av narrativa strukturer inom olika medier.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Emma Högberg; Jonatan Finsberg; [2018]
  Nyckelord :Narratology; narrative structure; narrative techniques; digital games; The Snowflake Method; MDA; Narratologi; narrativ struktur; narrativ teknik; digitala spel; Snöflingemetoden; MDA;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete undersöker och skapar en djupare förståelse för olika narrativa strukturer och tekniker som finns i litteratur, film och digitala spel. Detta har gjorts genom att besvara frågan hur man kan applicera narrativa strukturer och tekniker från litteratur och film i ett digitalt spel. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av Självstyrandes-utvecklarramverket

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Data- och elektroteknik

  Författare :Daniel Arrospide Echegaray; [2016]
  Nyckelord :Individual process; Software Engineering; individual development; impact; process method; process model; SGD; Self-Governance Developer Framework; Individuell process; mjukvaruteknik; individuell utveckling; processmetod; processmodell; SGD; Self-Governance Developer Framework;

  Sammanfattning : Inom mjukvaruteknik finns en mångfald processmetoder där var och en har ett specifikt syfte. En processmetod kan enklare beskrivas som en upprepningsbar uppsättning delsteg i syfte att utföra en uppgift och uppnå ett specifikt resultat. LÄS MER

 3. 3. Vilken effekt har lärande genom observation på elevers narrativa skrivande i årskurs 5? En studie av skrivprodukter och skrivprocesser

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Moa Hammarstedt; Vinona Stojana Karan; [2016]
  Nyckelord :Skrivintervention; lärande genom observation; tangentbordsloggning; narrativ; skrivprocesser; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Läs- och skrivkunnighet är betydelsefullt för akademisk framgång och social samhörighet. Att barn utvecklar sin skrivförmåga är viktigt och det är därmed angeläget att undersöka hur skrivutvecklingen kan främjas inom skolundervisningen. LÄS MER

 4. 4. Mot ett liv utan droger : Rehabilitering genom bloggande

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Veronica Stenlund; [2015]
  Nyckelord :Blogg; Bloggande; Rehabilitering; Droger; Narrativ analys;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen har varit att ta reda på hur bloggande kan användas rehabiliterande vid beroendeproblematik. Svaret har sökts genom narrativ analys av fyra bloggar. LÄS MER

 5. 5. Implicit lärande, intuitivt skapande och narrativ kompetens

  Master-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Fredrik Håkansson; [2015]
  Nyckelord :implicit kunskap; tyst kunskap; förtrogenhetskunskap; intuition; narrativ kompetens; intuitivt skapande; filmskapande; skrivande; fantasi;

  Sammanfattning : Uppsatsen är dels ett teoretisk försök att förstå den läroprocess som äger rum när en individ bygger förtrogenhet inom ett speciellt fält, en kunskap som inte var avsedd hos individen och som ofta personen är helt omedveten om att den besitter. I syfte att vidga kunskapsbegreppet följer ett närmande av hur vi kan förstå ett icke-intenderat implicit lärande ur ett socialt och ett kognitivt perspektiv. LÄS MER