Sökning: "Nasdaq Stockholm"

Visar resultat 1 - 5 av 592 uppsatser innehållade orden Nasdaq Stockholm.

 1. 1. Can an investor gain positive abnormal return by mimicking insider transactions?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oscar Bodin; Jonatan Tell; [2021-02-24]
  Nyckelord :Nasdaq; OMX Stockholm; Insider Trading; Abnormal Return; OMXS30; Stock Market.;

  Sammanfattning : Background: The efficient market hypothesis is a theory that has been widely debated andstudied during the years. Some agree with the theory, but some disagree. One way to study theefficient market hypothesis is by looking at the possibility to gain positive abnormal return onthe stock market. LÄS MER

 2. 2. The largest spender wins? An empirical study of how R&D expenditure drives firm growth in listed Swedish companies.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Peter Öhman; Aylin Evren; [2021]
  Nyckelord :Innovation; R D expenditure; R D Intensity; Firm growth; Sales growth; Firm size; Firm age; Sector belonging;

  Sammanfattning : The main purpose of this study is to enhance the analysis of the impact of R&D expenditure on firms’ growth. This study adopts an OLS regression for a data sample of 46 firms listed on Nasdaq Stockholm for the 2006-2019 period. LÄS MER

 3. 3. Nedskrivning av goodwill : Kan intressenter lita på redovisningen?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Fredrik Leopold; Jennifer Lundborg Larsson; Sofia Olofsson; [2021]
  Nyckelord :Goodwill; Stockholm Stock Exchange; goodwill impairment; IFRS3; IAS36; IASB; Nasdaq OMX Stockholm; earnings management; big bath; income smoothing; agency theory; Goodwill; Stockholmsbörsen; goodwillnedskrivning; IFRS3; IAS36; IASB; Nasdaq OMX Stockholm; resultatmanipulering; big bath; resultatutjämning; agentteori;

  Sammanfattning : Bakgrund: 2005 infördes internationella redovisningsstandarder som innebar att många företag skulle redovisa enligt goodwill i enlighet med IAS36 och därmed utföra en årlig nedskrivningsprövning av goodwill. Denna nedgångsprövning av goodwill öppnar upp för subjektiva antagande och bidrar till att företagsledare får en möjlighet att agera opportunistiskt. LÄS MER

 4. 4. Aktiekursrörelser för konkurrenter till budmottagande företag : En empirisk studie av branschkonkurrenter listade på Nasdaq Stockholm

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Gunnarsson; Fredrik Falk; [2021]
  Nyckelord :Abnormal avkastning; M A; eventstudie; konkurrenter; Nasdaq Stockholm;

  Sammanfattning : Enligt tidigare forskning påverkar fusioner och förvärv inte enbart de direkt inblandade parterna, utan det har även visats medföra olika signalvärden till branschen i stort. Genom en eventstudie omfattande 23 uppköpsbud och 79 konkurrenter på Nasdaq Stockholm undersöker denna studie om det föreligger positiv abnormal avkastning för konkurrenter till budmottagande företag samt olika variablers påverkan under åren 2014–2019. LÄS MER

 5. 5. Vem manipulerar resultatet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Arnell; Erik Karnehed; Josefine Gunnarsson; [2021]
  Nyckelord :Resultatmanipulering bolagsstyrning incitamentsprogram styrelsesammansättning Jones Cash Flow Model; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Vem manipulerar resultatet? - En kvantitativ studie om bolagsstyrning och earnings management Seminariedatum: 2021-06-04 Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på Kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Erik Arnell Erik Karnehed Josefine Gunnarsson Handledare: Lars Oxelheim Nyckelord: Resultatmanipulering, bolagsstyrning, incitamentsprogram, styrelsesammansättning, Jones Cash Flow Model Syfte: Att undersöka hur utvalda bolagsstyrningsvariabler påverkar graden av resultatmanipulering i svenska bolag noterade på Nasdaq Stockholm OMX Large Cap. Metod: En kvantitativ studie med en deduktiv ansats. LÄS MER