Sökning: "Nasima Aselzai"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nasima Aselzai.

  1. 1. ”Det bara är så…” Normer i bilderböcker och bokstunder i förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

    Författare :Nasima Aselzai; Johan Sköld; [2015]
    Nyckelord :bilderböcker; dekonstruktion; heteronorm; normer; normkritik; reproduktion; rådande ordning; stereotyp;

    Sammanfattning : Our thesis deals with norms in picturebooks and reading sessions in preschool. Based on our previous experience of practice and work in preschool, we have a perception that children and adults have different awareness concerning picturebooks. LÄS MER