Sökning: "Nasir Janjua"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nasir Janjua.

  1. 1. Brandlink Business-to-Business E-commerce web Solution

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

    Författare :Muhammad Arif; Muhammad Ali Nasir Janjua; [2014-02-19]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Today, business is moving rapidly towards web technologies due to their portability,efficiency and multi-platform compatibility. Web technologies are impacting the way ofbusinesses and their management. LÄS MER