Sökning: "Nasrin Hamad Amin Hamad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nasrin Hamad Amin Hamad.

  1. 1. Vårdavdelnings följsamhet till SKL: s obligatoriska åtgärder för att förebygga vårdrelaterade urinvägsinfektioner

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Nasrin Hamad Amin Hamad; Larissa Odile Irakoze; [2011]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Vårdrelaterade urinvägsinfektioner är ett problem som förekommer i vården särskilt hos patienter som har KAD, äldre människor samt kvinnor. Sveriges Kommun och Landsting(SKL) har upprättat ett åtgärdsprogram för att förebygga detta. LÄS MER