Sökning: "Natali Bacquin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Natali Bacquin.

  1. 1. Parkinsons sjukdom, patienters egna erfarenheter av att leva med sjukdomen.

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

    Författare :Elin Nilsson; Natali Bacquin; [2019]
    Nyckelord :Emotioner; Erfarenhet; Förändrad livssituation; Medicinering; Parkinsons sjukdom;

    Sammanfattning : Bakgrund: Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som leder till en ökad förstöring av de dopaminproducerande nervcellerna. Sjukdomen visar sig med symtom som rörelsehämning, muskelstelhet och skakningar. Det förekommer även kognitiva störningar som till exempel minnessvårigheter och talsvårigheter. LÄS MER