Sökning: "Natalie Fredriczon"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Natalie Fredriczon.

  1. 1. Välj rätt! : En studie om hur rekryterare tolkar och värderar kompetens och värderingar vid nyanställning

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

    Författare :Natalie Fredriczon; Sonja Bergman; [2014]
    Nyckelord :Kompetens; värderingar; rekryteringsprocessen; internrekrytering; felrekrytering;

    Sammanfattning : Eftersom människan är ett företags främsta resurs är det viktigt att redan vid rekryteringen få in rätt medarbetare i företaget. Kompe-tens och värderingar är två viktiga delar som ligger till grund för hur företag arbetar och fungerar. Vi ser att det kan uppstå problem om företag inte värderar dessa lika. LÄS MER