Sökning: "Natalie Hedvall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Natalie Hedvall.

  1. 1. Att använda och anpassa ett kommunikationsstödjande observationsverktyg i grundsärskolan

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Natalie Hedvall; Holmblad Karin; [2021-02-08]
    Nyckelord :grundsärskola; ämnesområden träningsskola; icke-verbal kommunikation; alternativ och kompletterande kommunikation AKK ; observationsverktyg; kollegialt lärande;

    Sammanfattning : The study aimed to investigate how a research-based communication-supporting observation tool could be used and adapted for compulsory school for children with severe learning disabilities, focusing on interaction and communication between staff and students with mainly non-verbal communication. The research questions were intended to answer how the tool could be adapted and why, and how the participants experienced the collegial learning meetings and their communication with the students before and after them. LÄS MER