Sökning: "Natalie Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Natalie Nilsson.

 1. 1. Match made in IT-heaven? En studie om onormal aktieavkastning och effektivitetsnyckeltal vid företagsförvärv i USA

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Phan; Jens Nilsson; Natalie Zaremba; [2017]
  Nyckelord :Förvärv; onormal aktieavkastning; effektivitetsnyckeltal; multipel regression; USA; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka utvecklingen hos IT-företag som förvärvar IT-företag utifrån ett aktievärdeperspektiv och ett effektivitets- perspektiv. Detta uppnås genom att studera skillnaden samt relationen mellan onormal aktieavkastning och effektivitetsnyckeltal. LÄS MER

 2. 2. Får jag vara med? : En studie om inkluderande utevistelse för barn med rörelsehinder i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Natalie Nilsson; Anna Warg; [2016]
  Nyckelord :pedagog; motoriska funktionsnedsättningar; utomhusmiljö;

  Sammanfattning : Forskning har visat att det finns ett stort behov av bättre anpassade utomhusmiljöer där barn med rörelsehinder vistas. Syftet med studien är att ta reda på vilka sätt pedagoger i förskolan kan arbeta för en inkluderande utevistelse i en barngrupp där det finns barn med rörelsehinder. LÄS MER

 3. 3. Följsamhet av handhygienriktlinjer hos vårdpersonal på en intensivvårdsavdelning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Annette Hjalmarsson; Natalie Nilsson; [2015]
  Nyckelord :Följsamhet; handdesinfektion; handhygien; Vårdhandbokens riktlinjer; observationsstudie.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intensivvårdspatienten löper stor risk att utsättas för vårdrelaterade infektioner och den främsta smittkällan är vårdpersonalens händer. Vårdrelaterade infektioner leder till ökat lidande för patienten och kostnader för samhället. LÄS MER

 4. 4. (O)hindrad att handla? : En kvalitativ studie om evidensbaserad praktik (EBP) och socialarbetares handlingsutrymme

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Linda Nilsson; Natalie Kvarnborg Kjeseth; [2014]
  Nyckelord :Evidence; street-level bureaucrat; social worker; social work; discretion; evidensbaserad praktik; EBP; gräsrotsbyråkrater; socialarbetare; socialt arbete; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Medarbetarsamtal - om tillvägagångssätt, rutiner och motivationshöjande faktorer för medarbetarsamtal på Alviva AB

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Personalvetarprogrammet

  Författare :Malin Nilsson; Natalie Schoultz; [2010-10-08]
  Nyckelord :Mål; Kommunikation; Medarbetarsamtal; Motivation; Feedback;

  Sammanfattning : Vi har i denna uppsats gjort en fallstudie kring hur rutiner och tillvägagångssätt för medarbe-tarsamtal ser ut på ett företag inom företagshälsovården, Alviva. Bakgrunden till att vi genom-fört studien är, förutom ett intresse hos oss att lära oss mer om området, att det på företaget framkommit att en tredjedel av medarbetarna inte upplever att medarbetarsamtalen fungerar optimalt. LÄS MER