Sökning: "Natalie Szablowski"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Natalie Szablowski.

  1. 1. Att predicera arbetsprestation hos telekommunikatörer: personlighet och specifika kognitiva förmågor

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Natalie Szablowski; Johan Lundberg; [2013]
    Nyckelord :callcenter; arbetsprestation; verbal förmåga; numerisk förmåga; personlighet; Social Sciences;

    Sammanfattning : Callcenterbranschen växer kraftigt och flera forskare har uppmärksammat behovet av att identifiera vad som kännetecknar lämpliga kandidater för arbete på callcenters. Syftet med denna studie var att studera huruvida verbal förmåga, numerisk förmåga och personlighet, utifrån femfaktormodellen, predicerar typisk arbetsprestation hos anställda (N=100) på ett inkommande callcenter. LÄS MER