Sökning: "Natalie Tegelberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Natalie Tegelberg.

  1. 1. PRIORITERAR EU:S MEDLEMSSTATER GEMENSKAPEN ELLER SITT NATIONSVARUMÄRKE HÖGST? En kvalitativ studie av några av EU:s medlemsstaters Kinapolitik

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Natalie Tegelberg; [2022-02-08]
    Nyckelord :Europeiska unionen; Kina; nation branding; inramning; textanalys;

    Sammanfattning : Uppsatsen tar avstamp i insikten att länder i internationella organisationer slits mellan två motstridiga krafter. Å ena sidan förväntas medlemmar i internationella organisationer uppvisa enighet, med gemensamma ställningstaganden och gemensamt agerande. LÄS MER