Sökning: "Natalja Potechkin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Natalja Potechkin.

  1. 1. Nathan Söderblom : hans utveckling till ekumenisk ledare

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

    Författare :Natalja Potechkin; [2005]
    Nyckelord :life and work; Nathan Söderblom; ärkebiskop; ekumen; ekumenik; biografi; personlighetsutveckling; Stockholmsmötet;

    Sammanfattning : Nathan Söderblom var ett levande band mellan Europas folkkyrkor, en andes budbärare, som blev hörd och förstådd överallt och genom vilken människor från skilda världar lättade upp sitt hjärta för varandra. Hans stora tanke: fred och samförstånd svarade mot den längtan, som växt sig så stark i efterkrigsårens splittrade värld, och dock förefaller det omöjligt att avgöra, om det var hans idéer, som fäste världens uppmärksamhet på hans person, eller om det inte snarare var den gåtfulla makten hos denna märkliga personlighet, som förde den ekumeniska tanken till seger. LÄS MER