Sökning: "Nathalee Wiking"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nathalee Wiking.

  1. 1. Upplevelsen av aktivitetsbalans och mening i vardagen hos studenter som är förmän inom nationslivet vid Lunds universitet

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

    Författare :Nathalee Wiking; Åsa Lidin; [2019]
    Nyckelord :Aktivitetsbalans; meningsfullhet; universitetsstudenter; studentnationer Occupational balance; meaningfulness; university students; social student clubs; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Bakgrund: Nationerna i Lunds profilerar sig med att kunna bidra till mening och välmående i en studenternas liv utanför deras studier. Förmän är studenter som väljer att ha en ansvarspost inom nationen. LÄS MER