Sökning: "Nathalie Bredby"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nathalie Bredby.

  1. 1. HUR SER ANSTÄLLDA INOM TILLVERKNINGSINDUSTRIN PÅ VR/AR SOM VERKTYG FÖR KOMPETENSUTVECKLING? - En kvalitativ intervjustudie

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

    Författare :Michaela Olausson; Nathalie Bredby; [2021-08-24]
    Nyckelord :kompetens; kompetensutveckling; virtual reality; värdeskapande; tillverkningsindustrin;

    Sammanfattning : Kompetensutveckling är ett område det pratas mycket om, både i vardagen och i arbetslivet, och som är ett ständigt aktuellt ämne på dagens arbetsmarknad. Inom många branscher råder det kompetensbrist och arbetet med att säkerställa att organisationer har den kompetens som krävs är en viktig del i HR-arbetet. LÄS MER