Sökning: "Nathalie Gustavsson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Nathalie Gustavsson.

 1. 1. Rektorers översättningar av och ansvar för studie- och yrkesvägledning i grundskolan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sara Gustavsson; Nathalie Bram; [2019]
  Nyckelord :vägledning; rektor; ansvar; översättning; grundskola;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks sex rektorer i relation till vägledningsarbetet på deras skolor. Syftet med studien har varit att undersöka hur rektorerna förstår vägledning, hur rektorerna översätter vägledning ner i den egna verksamheten samt hur de förhåller sig till ansvaret för vägledningsarbetet. LÄS MER

 2. 2. Factors Driving Purchase Intention for Cruelty-free Cosmetics : A study of female millennials in Jönköping, Sweden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Taima Alaouir; Robin Gustavsson; Nathalie Schmidt; [2019]
  Nyckelord :Purchase Intention; Cruelty-free; Cosmetic Industry; Altruism; Environmental Knowledge; Attitude;

  Sammanfattning : Background: Ethical consumerism is no longer a niche market and consumers are increasingly aware of the power they have when purchasing ethical and believe they can make a change. Most corporations have realized the importance of being ethical and incorporate it into their business strategies. LÄS MER

 3. 3. Vägar till inkludering : En fallstudie om användandet av ramverket Building Blocks matriser i en svensk förskolas inkluderingsarbete.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Nathalie Gustavsson Lembke; Isabell Weber; [2019]
  Nyckelord :Building Blocks; förskola; specialpedagogik; inkludering; matriser; aktionsforskning;

  Sammanfattning : Forskning lyfter vikten av tidiga insatser samt uppföljning och utvärdering för att nå en inkluderande verksamhet, samtidigt framhålls bristen på utvärderingsverktyg för att säkerställa en inkluderande verksamhet. Efter flera års erfarenheter som förskollärare har vi sett att det saknas ett tydligt arbetsmaterial som inbjuder till en samsyn mellan professioner kring hur svårigheterna kring inkludering ser ut på organisations-, grupp- och individnivå. LÄS MER

 4. 4. Ett lyftande samarbete som stödjer elever med lässvårigheter : Hur några klasslärare använder olika stödinsatser för att hjälpa elever med lässvårigheter i årskurs 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Dinore Ademi; Nathalie Gustavsson; [2017]
  Nyckelord :RTI; Lässvårigheter; läsning; kollegialt lärande; motivation; stödinsatser;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka hur två klasslärare i årkurs 1–3 på två olika skolor samarbetar med specialpedagog/speciallärare i arbetet med elever som har lässvårigheter. Undersökningens syfte var att synliggöra det stöd klassläraren behöver för att tillämpa olika hjälpverktyg, förhållnings- och arbetssätt i sin ordinarie undervisning för att leda elever med lässvårigheter mot en god läsförmåga. LÄS MER

 5. 5. "Man kan inte låsa in sig på en metod" : En undersökning om hur några lärare organiserar den tidiga läsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Nathalie Gustavsson; Dinore Ademi; [2016]
  Nyckelord :Arbetssätt; den tidiga läsundervisningen; kombinerade läsinlärningsmetoder; motivation; Phonics; Whole language;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning var att undersöka hur några lärare organiserar den tidiga läsundervisningen genom olika metoder och arbetssätt i årskurs ett. Vi ville även undersöka hur dessa lärare motiverade sina elever till sin läsinlärning. För att samla empirisk data har vi använt oss av kvalitativa intervjuer. LÄS MER