Sökning: "Nathalie Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden Nathalie Johansson.

 1. 1. Att leda på distans. En kvalitativ studie om distansledarskap utifrån chefer och medarbetares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joanna Ismael; Nathalie Johansson; [2022-02-16]
  Nyckelord :distansledarskap; distansarbete; efterföljare; kommunikation; social interaktion; kontroll och prestation;

  Sammanfattning : Distansarbete är en allmänt växande trend i organisationsvärlden och den rådande pandemin har gjort det till en angelägenhet för företagen i Sverige. En nyckelfaktor för organisatorisk framgång är ledarskap, vilket påvisar vikten av fungerande ledarskap även på distans. LÄS MER

 2. 2. Högläsningens betydelse för barns språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Nathalie Grindborn; Linn Johansson; [2021]
  Nyckelord :högläsning; språkutveckling; boksamtal; lyssnande;

  Sammanfattning : Bakgrund Högläsning bidrar till att barn får möjlighet att utveckla ett intresse för litteratur samtidigt som det bidrar till barns språkliga förmåga och litteracitet. Barn som får möjlighet att lyssna och samtala kring litteratur utvecklar ett bredare ordförråd samtidigt som de genom socialinteraktion får öva på samspel och kommunikation. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av högläsning : En kvalitativ studie av hur lärare och elever i årskurs F-3 upplever högläsning som ett verktyg för inlärning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Shahrzad Samanian; Nathalie Johansson; [2021]
  Nyckelord :Boksamtal; F–3; högläsning i klassrummet; högläsning; högläsningsarbete; högläsningsböcker; läsförståelse genom högläsning.;

  Sammanfattning : Med en kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer har fyra lärare och 15 elever intervjuats om deras upplevelser av högläsning. Genom intervjuerna har vi fått en inblick i deras upplevelser av högläsningen, som ett verktyg för inlärning.Resultatet lyfter fram elevernas och lärarnas positiva inställning till högläsning. LÄS MER

 4. 4. Förskolans fysik : En studie om förskollärares uppfattningar om fysik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Nathalie Johansson; [2021]
  Nyckelord :competence development; physics; preschool; quality assurance; resources; fysik; förskola; kompetensutveckling; kvalitetssäkring; resurser;

  Sammanfattning : Studien har sin bakgrund i förskolans förändrade uppdrag kring det naturvetenskapliga ämnet fysik och den bristande kvalitet på fysikundervisning som Skolinspektionens rapporter visat. Syftet med studien är att bidra med mer kunskap om vilka uppfattningar förskollärare har kring förskolans fysik och vilka likheter och skillnader som går att urskilja i dessa. LÄS MER

 5. 5. Solceller som integreratfasadmaterial : En byggteknisk, miljömässig och ekonomisk jämförelse med träfasad iKarlstad

  M1-uppsats,

  Författare :Therese Johansson; Nathalie Engholm; [2021]
  Nyckelord :Solcellsfasad; solceller; fasadintegrering;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks solceller som integrerat fasadmaterial och hur det påverkaren rad olika faktorer. Som utgångspunkt i arbetet jämförs en solcellsfasad med entraditionell träpanel. Syftet med arbetet är att utreda lönsamheten av integreradesolceller i fasaden, både ur ekonomisk, miljömässig och byggteknisk synvinkel. LÄS MER