Sökning: "Nathalie Thunqvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Nathalie Thunqvist.

 1. 1. Matematiklärarhandledningens potential att främja lärarnas lärande : En kvalitativ studie om lärarnas användning, upplevda stöd och begränsningar med lärarhandledningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Charlotte Gunnarsson; Nathalie Thunqvist; [2018]
  Nyckelord :Teacher guide; lärarhandledning; undervisning; undervisningsmetoder;

  Sammanfattning : Genom att analysera två valda lärarhandledning har vi en förhoppning om att öka förståelsen för på vilket sätt lärarhandledningen kan ses som en resurs för att ge läraren support att utforma och genomföra matematikundervisning av hög kvalité. Undersökningen är en kvalitativ studie med syftet att undersöka vad lärarna upplever för stöd i en lärarhandledning och vilka begränsningar som läraren upplever vid användandet av den. LÄS MER

 2. 2. Demokrati och värdegrundsarbete i skolan : En kvalitativ studie om hur lärare definierar och implementerar begreppen demokrati och värdegrund i sin undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Malin Andersson; Thunqvist Nathalie; [2017]
  Nyckelord :demokrati; värdegrund; demokratiska medborgare; undervisning; värdegrundsarbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att fördjupa kunskapen om hur sju utvalda lärare definierar begreppen demokrati och värdegrund i skolan, samt hur lärarna arbetar med dessa begrepp i undervisningen för att främja elevernas utveckling och lärande. Metoden som används i denna studie är kvalitativoch vi har valt att intervjua sju lärare hurde definierar begreppen demokrati och värdegrund och hur de implementerar dessa i undervisningen. LÄS MER