Sökning: "National Action Plan"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden National Action Plan.

 1. 1. ”Just add women and stir?” En diskursanalys av kvinnligt deltagande och aktörskap i resolution 2122 och Nigerias nationella handlingsplan för implementering av kvinnor, fred och säkerhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Bernhardsson; [2019]
  Nyckelord :Nigeria; National Action Plan; Resolution 2122; Feminist Critical Dicsourse analysis; Agency; Participation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Based on the extensive criticism surrounding the victimization of women in the women, peace and security agenda discourse, this essay seeks to analyze the discourse after the adaption of resolution 2122, a widely recognized step in the direction to focus more on women’s participation. The aim of the study is thus to analyze the discourse around women’s participation and agency on a global and national level and thereby analyze if the discourse prescribes opportunities or limits for women’s agency and participation. LÄS MER

 2. 2. The outlook for HL7 FHIR profiles in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Rebecka Hansson; [2019]
  Nyckelord :HL7 FHIR; FHIR profiles; National implementation; Interoperability; Health Information Systems; Standards; HL7 FHIR; FHIR-profiler; Nationell implementering; Interoperabilitet; Vårdinformationssystem; Standarder;

  Sammanfattning : The Vision for eHealth infers that Sweden should be best in the world to utilize the opportunities of the digitization by 2025. One of three particularly important areas of action to realize the vision is standardization of e.g. exchange of information. LÄS MER

 3. 3. Private Company Adaptation to Climate Change

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Christina Bengtsen; Ásdís Ólafsdóttir; [2019]
  Nyckelord :Private company; Private sector; Adaptation; Climate Change; national adaptation plan; Denmark; Singapore; Annual Report; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Despite climate risks posing a serious threat to business and business continuity, empirical research has shown little active involvement of the private sector in climate change adaptation (CCA). National plans of governments, as well as global agreements and reports, highlight the need for collaborative climate action on a global scale, placing special emphasis on private sector involvement as critical to the adaptation progress. LÄS MER

 4. 4. Livscykelanalys för grundläggning av byggnader : Användningen idag och hur metoden kan tillämpas i praktiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Stina Bergman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Byggsektorn står idag för en stor andel av växthusgasutsläppen vid produktion av byggmaterial ochanvändningen av byggmaskiner under byggproduktionsskedet. Det nationella målet är att Sverige år 2045ska vara koldioxidneutralt och utifrån detta mål har Fossilfritt Sverige, tillsammans med ett stort antalaktörer från bygg- och anläggningssektorn, tagit fram en färdplan för hur branschen ska bli klimatneutralt. LÄS MER

 5. 5. Världsbäst i digitalisering? : En explorativ fallstudie om den pågående digitaliseringsprocessen av den svenska skolan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Joakim Andersson; Viggo Jeppsson; [2018]
  Nyckelord :Digitalisering; styrdokument; handlingsplan; pedagogik; undervisning; läromedel; TPACK;

  Sammanfattning : Swedish society is constantly evolving and growing into higher levels of digitalisation. The school system plays an important part in creating a nationwide competence regarding the proper use of digital tools, by growing alongside the society as a whole. LÄS MER