Sökning: "Nationell identitet"

Visar resultat 1 - 5 av 218 uppsatser innehållade orden Nationell identitet.

 1. 1. NÄRMARE ELLER LÄNGRE IFRÅN EUROPA

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Abrahamsson; [2023-04-25]
  Nyckelord :Brexit; nationell identitet; SNP; De Konservativa; Storbritannien; Skottland;

  Sammanfattning : In 2020, the United Kingdom left the European Union. This sparked a huge debate in Scotland, where the majority voted to remain. The aim of this thesis is to analyse how two Scottish political parties, The SNP and The Scottish Conservatives, use national identity before and after Brexit. LÄS MER

 2. 2. Populist, javisst : En kvalitativ studie om svenska politiska aktörers användning av populism i politisk kommunikation

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Sofia Giotas; [2023]
  Nyckelord :Populism; political communication; election campaign; Almedalen; election; Populism; politisk kommunikation; Almedalen; valrörelser; val;

  Sammanfattning : Populism har de senaste åren blivit ett ökande fenomen i västvärlden, där partier och politiska aktörer som benämns som populistiska vinner alltmer mark. Även årets riksdagsval i Sverige följde denna trend, där Sverigedemokraterna (ett parti som har beskrivits som populistiskt) blev det näst största partiet och samarbetsparti till den nya regeringen. LÄS MER

 3. 3. Andra världskriget i läroböcker: Hur olika länder minns och berättar historia

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Erik Ekeroth; Fabian Rekstad; [2023]
  Nyckelord :Belarus; Foundation; Narratives; National identity; Nation building; Resistance; Russia; Suffering; Ukraine; World War II; Andra världskriget; Belarus; Enande; Lidande; Motstånd; Narrativ; Nationell identitet; Nationsbyggande; Ryssland; Ukraina;

  Sammanfattning : According to Skolverket the aim of history as a subject is to teach the students about different narratives in history. The purpose of this overview is to analyze and compare what earlier research tells us about how World War II is portrayed in textbooks in Russia, Belarus and Ukraine. LÄS MER

 4. 4. Literacyutveckling för de yngre åldrarna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Louise Deaner; Linnéa Wollter; [2023]
  Nyckelord :emergent literacy; formell och informell undervisning; identitet; literacyerfarenheter; literacyutveckling; skolverksamheter; tillvaratagande; övergångar; överlämningar;

  Sammanfattning : Under utbildningens gång har en förståelse samt ett intresse för literacy vuxit fram och under den verksamhetsförlagda utbildningen har vi fått uppleva tillvaratagande av literacy på olika sätt. Syftet med denna kunskapsöversikt grundar sig i en förhoppning om att få en bredare förståelse vad gäller de tre faktorerna som tas upp i arbetet, som till viss del svarar på vår frågeställning; Vilka faktorer kan påverka barns tidiga literacyerfarenheter och hur tar läraren tillvara på dem i svenskundervisningen? För att svara på frågeställningen har vi med hjälp av databaserna ERIC via EBSCO samt SwePub funnit såväl nationell som internationell forskning. LÄS MER

 5. 5. Den svenska läroplanen som en kämpande tro? : En analys av läroböcker för samhällskunskap i gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Max Larsson; [2022]
  Nyckelord :liberal universalism; läromedelsanalys; andrafiering; samhällsdidaktik; samhällskunskap; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Denna uppsats består av en läromedelsanalys av samhällskunskapsböcker för gymnasieskolan. Texten tar avstamp i några teoretiska utgångspunkter: den universalistiska liberalismen är inte värdeneutral och kan stå i konflikt med andra idétraditioner, massutbildningssystemet i västvärlden har varit en viktig komponent för att bygga en nationell identitet och utbildningssystemet konstruerar en samhällsgemenskap med traditioner och normer som riskerar att andrafiera och utöva symboliskt våld mot dem som står utanför normen. LÄS MER