Sökning: "Nationell kultur"

Visar resultat 1 - 5 av 176 uppsatser innehållade orden Nationell kultur.

 1. 1. Kvinnlig styrelserepresentation : - En komparativ studie mellan Japan och Sverige inom två branscher

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Brobert; David Jansson; [2020]
  Nyckelord :Jämställdhet; Sverige; Japan; fordonstillverkningsindustri; vårdindustri; styrelserepresentation; könsfördelning; maskulinitet; femininitet;

  Sammanfattning : Denna studie tar grund i Hofstedes forskning kring nationell kultur och kulturdimensionen Maskulinitet - Femininitet med syftet att undersöka huruvida existerande forskning om nationell kultur och organisationskultur kan förklara skillnader i kvinnors deltagande i styrelser. Operationalisering genus till kön har skett genom att likställa femininitet med jämställdhet. LÄS MER

 2. 2. BIBLIOTEKEN OCH DET SAMISKA UPPDRAGET : En diskursiv analys

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Christina Degerström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bibliotekens uppdrag kring minoriteten och urfolket samer studeras genom intervjuer med fem aktörer inblandade i tre biblioteksdrivna satsningar i Västerbotten 2019. Undersökningen tar även i beaktning förslag till nationell biblioteksstrategi. Demokratins skattkammare(Kungliga Biblioteket 2019). LÄS MER

 3. 3. Svensk och finsk strategisk kultur efter slutet av kalla kriget

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Oscar Lassenius; [2020]
  Nyckelord :strategisk kultur; normer; säkerhetspolitik; försvarspolitik; militärt våld; Sverige; Finland;

  Sammanfattning : Denna forskning i svensk och finsk strategisk kultur svarar på forskningsproblemet: hurdan strategisk kultur har Sverige och Finland påvisat efter slutet av kalla kriget och på vilket sätt skiljer dessa sig åt. Syftet med forskningen är att öka förståelsen av svensk och finsk strategisk kultur, belysa vilka skillnader det finns mellan dessa samt vad skillnaderna beror på. LÄS MER

 4. 4. Från defensivt neutralitetsförsvar till offensivt solidaritetsförsvar : den svenska strategiska kulturens påverkan på militär doktrin

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Joachim Hellquist; [2020]
  Nyckelord :Sverige; strategi; strategisk kultur; militärstrategisk doktrin;

  Sammanfattning : Sedan det kalla krigets slut har Sverige förändrat sitt strategiska agerande till att i högre grad omfatta säkerhetspolitiska och militära samarbeten. Dessutom har Försvarsmakten bytt militärstrategiskt fokus från en utpräglat defensiv tyngdpunkt till att eftersträva ett mer offensivt agerande i samarbete med andra nationers militära styrkor. LÄS MER

 5. 5. Samband mellan emotionell intelligens och nationell kultur : En kvalitativ studie med empiri från Frankrike, Kina och Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Anna Kokko; Wiberg Daniel; [2020]
  Nyckelord :Emotional intelligence; national culture; Hofstede; France; China; Sweden; leader; Emotionell intelligens; nationell kultur; Hofstede; Frankrike; Kina; Sverige; ledare;

  Sammanfattning : Titel: Samband mellan emotionell intelligens och nationell kultur – en kvalitativ studie med empiri från Frankrike, Kina och Sverige Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Anna Kokko och Daniel Wiberg Handledare: Tomas Källquist och Pär Vilhelmson Datum: 2020 - Januari Syfte: Studiens syfte är att synliggöra samband mellan emotionell intelligens och nationell kultur med hjälp av en modell, detta genom att med utgångspunkt i Hofstedes kulturdimensionsteori jämföra emotionell intelligens hos ledare i tre olika nationella kulturer. Metod: Studien har utgått ifrån en kvalitativ metod där sexton semistrukturerade intervjuer har genomförts med ledare från Frankrike, Kina och Sverige. LÄS MER