Sökning: "Nationella prov svenska som andra språk"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Nationella prov svenska som andra språk.

 1. 1. "Så", ska det taggas som adverb? : En granskning av hur annoteringsverktyget Swegram ordklasstaggar elevtexter i svenska och svenska som andraspråk

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Eva Josefsson; [2017]
  Nyckelord :annoteringsverktyg; ordklasstaggning; automatisk textanalys; nationella prov; elevtext;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur väl annoteringsverktyget Swegram utför analysdelen ordklassbestämning, så kallad ordklasstaggning, av elevtexter i svenska och svenska som andraspråk. Syftet är att undersöka tillförlitligheten i verktyget och om avvikelser i ordklasstaggningen finns från manualen till SUC (Ejerhed et al 1992) samt från traditionell grammatisk ordklassanalys enligt SAOL vill jag undersöka i hur stor omfattning det sker och i vilka ordklasser det är mest frekvent. LÄS MER

 2. 2. Finns det ett samband mellan andel topikaliseringar i elevtexter och betyg? : En kvantitativ textlingvistisk undersökning av nationella provtexter från grundskolans årskurs 9

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Polina Klisjina; [2017]
  Nyckelord :svenska som andra språk; inverterad ordföljd; topikaliseringar; nationella prov;

  Sammanfattning : Inverterad ordföljd i svenskan upplevs ofta som svår och kan ta lång tid att lära sig för andraspråksinlärare. Problem med ordföljden kan påverka inlärares tal och texter negativt och orsaka missförstånd i kommunikationen. LÄS MER

 3. 3. Talande tystnad och tystnade röster : Analys av nationella provets texthäften i svenska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Elin Forestam; [2016]
  Nyckelord :nationella prov; diskriminering; normer; den andra; skolans demokratiska uppdrag;

  Sammanfattning : Diskriminering, kränkning och trakasserier i samhället hämtar kraft i normer som kategoriserar människor i olika hierarkier. Dessa normer bär på idén om något önskvärt och normalt och samtidigt på föreställningar om det som avviker. LÄS MER

 4. 4. Spelar språkriktigheten in? : En undersökning av språkriktighetsvariabler i elevtexter betygsatta med E respektive F

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Elin Källquist; [2015]
  Nyckelord :språkriktighet; elevtexter; nationella prov; Svenska 1;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen behandlas språkriktighet i elevtexter som har tilldelats betygen E och F. Syftet med undersökningen är att belysa eventuella samband mellan förekomsten av språkriktighetsfel och betyget som elevtexterna har fått. LÄS MER

 5. 5. Att bedöma läsförståelse : En studie av elevers läsförståelse vid nationella prov i svenska för årskurs 9

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Larissa Hultberg; [2015]
  Nyckelord :läsförståelse; läsförståelseprocesser; bedömning; likvärdighet; formativ; summativ;

  Sammanfattning : Denna undersökning vill lyfta fram läsförståelse och bedömning av läsförståelse i nationella prov i svenska för årskurs 9, för att undersöka hur elever har klarat uppgifterna i nationella prov i svenska. Nationella provet heter Ämnesprov, läsår 2012/2013Svenska och svenska som andraspråk. LÄS MER