Sökning: "Nationella prov"

Visar resultat 1 - 5 av 447 uppsatser innehållade orden Nationella prov.

  1. 1. Att läsa det du förstår eller att förstå det du läser. En studie av SFI-elevers läsförståelse och deras lässtrategier vid prov

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

    Författare :Ingierd Elmgren Hallinger; [2020-08-11]
    Nyckelord :läsförståelse; lässtrategier; SFI; studieväg 1; nationella prov; think-aloud; litteracitet;

    Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka svårigheter, i första hand för studieväg 1-elever, men även för studieväg 2-elever, på läsdelarna på nationella prov för SFI och attundersöka vilka strategier som används vid läsuppgifter.Detta undersöktes genom att kontrollera vilka uppgifter på ett nationellt prov som det ställdes frågor kring och genom att analysera felsvar på nationella provs läsdelar. LÄS MER

  2. 2. "Det är en tolkningsfråga helt enkelt" : en kvalitativ studie av lärares syn på anpassningen inför de nationella i svenska

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

    Författare :Jennie Bengtsson; Josefin Stuhre; [2020]
    Nyckelord :Read- and write difficulties; adjustment; national exam; resources; guidelines; special education; Läs- och skrivsvårigheter; anpassningar; nationella prov; hjälpmedel; riktlinjer; specialpedagogik;

    Sammanfattning : De nationella proven i svenska omfattar olika riktlinjer om vilka anpassningar som är tillåtna. Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka lärares uppfattningar om Skolverkets riktlinjer som finns gällande anpassningar för elever i läs- och skrivsvårigheter inför de nationella proven i svenska för årskurs 3. LÄS MER

  3. 3. Pojkars och flickors skolprestationer inom berättande texter : En granskning av bedömningarna från nationella provet delprov F

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Linn Älvebratt; Nadja Johansson; [2020]
    Nyckelord :genrepedagogik; genusperspektiv; grundskolan; nationella prov; skolprestationer;

    Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka om lärares bedömning av texter skrivna av pojkar och flickor, inom den berättande genren på det nationella provet år 2015/2016 i svenska delprov F skiljer sig kvalitetsmässigt och hur genus påverkar lärarens bedömning. Vidare syftar studien till att undersöka hur genren berättande text används av pojkar och flickor. LÄS MER

  4. 4. Likvärdig bedömning i matematik : Gymnasielärares syn på kunskapskraven och de nationella proven i matematik

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

    Författare :David Andersson; [2020]
    Nyckelord :Matematik; kunskapskrav; bedömningsstöd; nationella prov; likvärdig bedömning;

    Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur gymnasielärare i matematik arbetar med kunskapskraven för matematikkurserna 1a, 1b och 1c samt att analysera deras personliga uppfattningar kring kunskapskraven. Syftet är även att undersöka om lärare anser att de nationella proven i matematik har bidragit till mer likvärdiga bedömningar. LÄS MER

  5. 5. Gymnasistskrivande : En komparativ studie av elevtexter i Svenska 3

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

    Författare :Rickard Hallebratt; [2020]
    Nyckelord :kvantitativ textlingvistik; kvantitativa textmått; elevtext i gymnasieskolan; nationella prov;

    Sammanfattning : Elevspråksforskning i skrivande har sedan länge kunnat konstatera påfallande språkklyftor mellan gymnasister, t.ex. avseende betygsgrader och kön. Syftet med studien är att med en didaktisk ansats undersöka skriftspråkliga skillnader mellan elevtexter skrivna inom ramen för Svenska 3. LÄS MER