Sökning: "Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom.

 1. 1. Symbolisk makt och professionsstrider inom psykiatrin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Peter Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :Fält; Doxa; Professionella yrkesgrupper; Symbolisk makt; Kritisk diskursanalys; Neoliberalism; Granskningskultur; Medikalisering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar symbolisk makt i striden mellan och inom professionella yrkesgrupper och Socialstyrelsen kring de prioriteringar och rekommendationer av behandlingsmetoder som gjordes genom revideringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2016 till 2017. Uppsatsens syfte är att utifrån ett kultursociologiskt perspektiv fördjupa kunskapen om hur en symbolisk maktordning, en doxa, reproduceras på det psykiatriska fältet genom professionella yrkesgruppers kamp om erkännande och anseende. LÄS MER

 2. 2. "Alla händer passar inte i samma handske" : en kvalitativ studie om vården av depression och ångestsyndrom i Sverige

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Helen Klaesson; Johanna Pettersson; [2017]
  Nyckelord :The Health and Human services departments proposition for new guidelines; National guidelines for care of depression and anxiety disorders; Statements of opinion; Contrarious opinions; Lack of diversity; Domain theory; Socialstyrelsens förslag till nya riktlinjer; Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom; Remissvar; Motstridiga åsikter; Brist på mångfald; Domänteori;

  Sammanfattning : När Socialstyrelsen publicerade förslag till nya nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom i december 2016 fick de mycket kritik, framförallt i media, av yrkesverksamma inom hälso-och sjukvården samt socialt arbete både nationellt och internationellt. Socialstyrelsen har tagit emot remissvar och ska publicera en slutgiltig version hösten 2017. LÄS MER

 3. 3. Vad kostar ett vunnet kvalitetsjusterat levnadsår?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Sara Abbaoui; Carolina Bååt; [2015-09-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Minst 15 procent av alla män och 25 procent av alla kvinnor kommer under sin livstid insjukna i en så pass allvarlig depression att den kräver behandling. Depression är en av de stora folksjukdomarna i Sverige (Socialstyrelsen 1, 2010). LÄS MER