Sökning: "Natura 2000"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden Natura 2000.

 1. 1. Elen eller ålen? En analys av förhållandet mellan omprövning av vattenkraft och biologisk mångfald

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Frida Lundström; [2021-02-09]
  Nyckelord :Vattenkraft; Omprövning; Biologisk mångfald; Natura 2000; Artskydd; Nationella planen; Moderna miljövillkor;

  Sammanfattning : Vattenkraft är en viktig fossilfri och förnybar energikälla som står för cirka 45 procent av Sveriges totala elproduktion. Samtidigt vållar vattenkraft stora problem för biologisk mångfald. Majoriteten av svenska vattenkraftsanläggningar är gamla och har inte prövats mot de miljövillkor som uppställs i miljöbalken. LÄS MER

 2. 2. Växtartrikedomens svar på restaurering av hävdade gräsmarker : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Elin Bergström; [2021]
  Nyckelord :Abandonment; Europe; Habitat restoration; Plant species richness; Semi-natural grasslands; Traditional management.;

  Sammanfattning : En av de naturtyper med flest antal växtarter i världen är hävdade gräsmarker som är präglade av traditionell skötsel. Denna naturtyp har minskat kraftigt i area och för att förhindra framtida artutdöenden är restaureringsåtgärder viktiga. LÄS MER

 3. 3. Bestämning av evapotranspiration baserat på meteorologiska data : En utvärdering jämfört med modeller och vattenbalans

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Karin Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :Evapotranspiration; Integrerad Monitoring; Penman-Monteith; Priestley-Taylor;

  Sammanfattning : Integrerad Monitoring (IM) är ett miljöövervakningsprogram som bedriver studier i de fyra svenska avrinningsområdena Aneboda, Gårdsjön, Kindla och Gammtratten. Områdena, som är skyddade och ingår i Natura 2000, domineras av barrskog. Inom IM studeras bland annat vattenbalans, där evapotranspiration utgör en viktig men svårberäknad del. LÄS MER

 4. 4. Konnektivitetsåtgärder i Emån : En fallstudie vid Högsby vattenkraftverk

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Simon Pirak Kuoljok; [2021]
  Nyckelord :Connectivity; minimum discharge; 1-D model; fishways; Emån; hydraulic model; The national plan; Högsby; Konnektivitet; minimitappning; 1-D modell; fiskväg; Emån; hydraulisk modell; den nationella planen; Högsby;

  Sammanfattning : Den nationella planen för vattenverksamheter antogs år 2020 och innebär att vattenverksamheter ska förses med moderna miljövillkor för att öka vattenmiljönytta och att bibehålla den effektiva tillgången till vattenkraftsel. Emån som är ett Natura 2000-område är det största vattendraget i sydöstra Sverige och vattendraget är utifrån konnektiviteten klassificerat som måttlig. LÄS MER

 5. 5. EU-rättens krav på kompensationsåtgärder : Nationell implementering av reglering och krav i Natura 2000-områden

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emelie Johansson Krause; [2021]
  Nyckelord :Natura-2000; kompensationsåtgärder; EU-rätt; fågeldirektivet; art- och habitatdirektivet; implementering; 7 kap 29§ miljöbalken;

  Sammanfattning : .... LÄS MER