Sökning: "Natural deduction"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Natural deduction.

 1. 1. Proof Editor for Natural Deduction

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :FREDDY ABRAHAMSSON; THERESE ANDERSSON; AXEL FORSMAN; LO RANTA; MICHAEL ÅKESSON; [2021-09-14]
  Nyckelord :Proof editor; Natural deduction; First order logic; PureScript;

  Sammanfattning : In this thesis, we present Logan, a proof editor for constructing Fitch-style proofs in first-order logic. This proof editor is intended to be used by students who are taking a course in logic. LÄS MER

 2. 2. Verifying Correctness of Contract Decompositions

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Gustav Hedengran; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The importance of verification in safety critical systems is well known. However, due to the complexity of verification, the task of formally verifying large safety-critical systems might prove computationally infeasible in many cases. Compositional verification is a technique aimed at enabling verification of large safety-critical systems. LÄS MER

 3. 3. Skatterättslig särbehandling av styrelsearvoden - I ljuset av principerna om neutralitet och likformighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Barfoed; [2020]
  Nyckelord :Skatterätt; styrelsearvoden; beskattning; särbehandling; likformighet; neutralitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In light of the Supreme Administrative Court’s most recent verdict on taxation of directors’ fees, this paper covers the current tax treatment of such remuneration by comparing the directive of board members with that of other similar assignments, all of which regulated by civil legislation. As such, current ruling states that directors’ fees are not to be taxed as income from services, but rather as salary of an employee. LÄS MER

 4. 4. Tillägnelse av pantsatta aktier - Om skiljelinjen mellan tillåten tillägnelse och ogiltigt förverkande av pant

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Hjörneby; [2020]
  Nyckelord :Sakrätt; EU-rätt; Insolvensrätt; Panträtt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : 37 § i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL) stadgar att avtal om förverkande av pant är ogiltiga. Syftet med bestämmelsen är att skydda gäldenären mot situationer där maktobalansen mellan den presumtiva pantsättaren och panthavaren är väldigt stor. LÄS MER

 5. 5. Vilket pris har klimatet? – En undersökning av skattemässig behandling av utgifter hänförliga till klimatkompensation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jenny Wärnerup; [2019]
  Nyckelord :skatterätt; klimatkompensation; avdragsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate how limited liability companies’ expenses related to carbon offset are treated in the event of income taxation. To accomplish this purpose a legal dogmatic method has been applied. LÄS MER