Sökning: "Naturkunskap 2"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Naturkunskap 2.

 1. 1. ”Let´s talk about sex” - But how? : Lärares beskrivningar kring val av arbetssätt inom sex- och samlevnadsundervisning kopplat till hur känsligt ämnet är

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Catharina Jacobsson; [2021]
  Nyckelord :Sex and cohabitation; sex and cohabitation education; methods; working methods; sensitive subjects; teaching; high school; biology; science; didactics.; Sex och samlevnad; sex- och samlevnadsundervisning; metoder; arbetssätt; känsliga ämnen; undervisning; gymnasiet gymnasium; biologi; naturkunskap; didaktik.;

  Sammanfattning : Skolinspektionen menar att alla elever har rätt till att få sex- och samlevnadsundervisning. Den syftar till att stärka självkänslan hos eleverna och bidra till att de kan ta ansvarsfulla och medvetna beslut rörande sexualitet, relationer och hälsa. LÄS MER

 2. 2. Elevers uppfattning om laborationer i naturkunskapsundervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Hanna Kryh Öberg; [2021]
  Nyckelord :Fenomenografi; Frihetsgrader; Gymnasieelevers uppfattningar; Laborationer; Naturkunskapsundervisning; Timing; Öppna laborationer;

  Sammanfattning : Laborationer är centrala i den naturvetenskapliga undervisningen, inte minst i naturkunskap i gymnasieskolan. Skolforskningsinstitutet betonar i en forskningsöversikt vikten av att lära sig utföra naturvetenskap. Det är dock oklart huruvida lärare och elever har samma uppfattning beträffande laborationens betydelse. LÄS MER

 3. 3. Hållbar utveckling i naturkunskap : En studie om digitala lärarhandledningar riktade till elever i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Ilaria Pedditzi; [2020]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; lärande för hållbar utveckling; naturkunskap; innehållsanalys; lärarhandledning; undervisning;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett viktigt begrepp i ämnet Naturkunskap. Eleverna ska utveckla”Kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och i förhållande till hållbarutveckling” och de tre perspektiven inom hållbar utveckling ska lyftas fram (ekologiskt,ekonomiskt och socialt), (Gy11, s. 126; Skolverket, u.å. LÄS MER

 4. 4. Heteronormativa blommor och könsrollsbundna bin, är naturen verkligen så normativ? : en analys av hur läroböcker i biologi och naturkunskap rekonstruerar normer om kön och sexualitet vid beskriviningar av djurs beteende

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Johanna Andersson; [2020]
  Nyckelord :Biologididaktik; normkritisk undervisning; queerteori; evolutionsbiologi; beteendeekologi; heteronorm; diskurs;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om hur normer om kön och sexualitet (re)konstrueras i biologiundervisningen, och fokuserar på innehåll om hur djurs beteende beskrivs. Tidigare forskning pekar på att undervisningen och läroböcker inom biologi och naturkunskap är mycket heteronormativ och förklarar kvinnor och män i dikotomiska termer. LÄS MER

 5. 5. Läs- och skrivsvårigheter i klassrummet : En kvalitativ studie av insatser för elever med läs- och skrivsvårigheter i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Michaela Ljung; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning: Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa, naturkunskap och samhällskunskap uppmärksammar och resonerar kring arbetet med elever med läs- och skrivsvårigheter. De fyra frågeställningar studien är baserad på är: 1. LÄS MER