Sökning: "Nea Rix"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nea Rix.

  1. 1. All lek sker på egen risk! – Om barns skadeståndsansvar i svensk rätt

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Nea Rix; [2018]
    Nyckelord :skadeståndsrätt; straffrätt; rättsvetenskap; barnrätt; rättshandlingsförmåga; jämkning; ersättningsansvar; straffbarhetsålder; barnkonventionen; särbehandling; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Alla är vi barn i början. Med stigande ålder utvecklas förmågan att skilja på vad som är rätt och fel. Unga personer har begränsade möjligheter att bedöma risker och överblicka konsekvenserna av olika beslut. Likväl kan skadeståndsskyldighet bli aktuellt redan i ett tidigt skede av livet. LÄS MER