Sökning: "Nearshoring"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Nearshoring.

 1. 1. Reshoring inom klädindustrin - En kvalitativ studie av svenska klädföretags reshoring till Europa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniela Eriksen Karlsson; Ellen Gustafsson; [2018-06-26]
  Nyckelord :Reshoring; Backshoring; Nearshoring; Klädindustri; Klädproduktion; Försörjningskedja; Supply chain management; Sourcing;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka varför svenska företag inom klädbranschen väljer att reshora produktion till Europa.Metod: Uppsatsen är en kvalitativ studie baserad på intervjuer av fem svenska klädföretag. Studien bygger på en induktiv ansats för analys av det empiriska materialet. LÄS MER

 2. 2. Hemma bra men borta bäst? : En jämförelse mellan inshoring och nearshoringför hållbara företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Anna Atterfors; Julia Gustafsso; [2018]
  Nyckelord :Nearshoring; Inshoring; Supply Chain Management; Sustainable Supply Chain Management; Cost; Risk; Value; Nearshoring; Inshoring; Supply Chain Management; Sustainable Supply Chain Management; Kostnad; Risk; Värde; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problematisering Under 90-talet flyttade många företag sin produktion till lågkostnadsländer långt bort för att minska sina produktionskostnader och därmed öka konkurrensfördelarna. Nu menar forskare att denna trend börjat vända, och företag väljer att flytta tillbaka sin produktion till hemlandet eller i ett närliggande lågkostnadsland då det visat sig att totalkostnaden inte blev lägre. LÄS MER

 3. 3. Bye Bye Beijing? : En fallstudie om hur valet av outsourcingstrategi påverkar kassaflödet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Oskar Myllylä; Fredrik Bohman; Gustav Otterheim; [2015]
  Nyckelord :outsourcing; offshoring; nearshoring; Total Cost of Ownership; Logistik; kassaflöde;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Under en längre tid har man sett en växande trend hos företag att i allt större utsträckning outsourca delar av eller hela sin producerade verksamhet till så kallade lågkostnadsländer världen över för att erhålla billigare produkter för att kunna bemöta den ökade konkurrens som uppstått. Trots detta riktas stark kritik mot outsourcing som affärsstrategi då många tillverkande företag upplever att den totala kostnaden för att erhålla produkterna blir högre i och med att avståndet mellan produktion och marknad ökar och därmed ger upphov till stora påfrestningar på företagets kassaflöde. LÄS MER

 4. 4. Närhetsfaktorer inom offshoring : en studie av nordiska företags nearshoring till Östeuropa

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionenJuridiska institutionen

  Författare :Davd Stuart Dahlgren; Johan Arvidsson; [2013]
  Nyckelord :Nearshoring; Offshoring; Östeuropa; Baltikum; Avstånd;

  Sammanfattning : Offshoring har länge varit en del av den internationella handeln. När offshoring, främst tillIndien och Kina, inom tjänstesektorn växte uppkom problem som var relaterade till avståndetmellan den flyttade verksamheten och företagets hemland. Nearshoring som fenomen växtefram som en lösning på dessa problem. LÄS MER

 5. 5. En kartläggning av outsourcingen avekonomifunktioner i Västra Götalands län

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Sandra Lord; Alexandra Langemyhr Karlsson; [2012]
  Nyckelord :outsourcing;

  Sammanfattning : BakgrundOutsourcing är ett ämne som på senare år har uppmärksammat smer och mer. Outsourcing har även blivit ett allt vanligare begrepp i företagsvärlden. Det finns olika typer av outsourcing och några av dessa är: offshoring och nearshoring. LÄS MER