Sökning: "Nedskrivning"

Visar resultat 21 - 25 av 128 uppsatser innehållade ordet Nedskrivning.

 1. 21. Företags potentiella manipulation av tillväxttakt i goodwillnedskrivningstestet : En kvantitativ studie av svenska och finska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Madeleine Brusk; Madelene Magnusson; [2016]
  Nyckelord :Goodwill; goodwill impairment; goodwill impairment test; growth rate; manipulation; IAS 36.; Goodwill; goodwillnedskrivning; goodwillnedskrivningstest; tillväxttakt; manipulation; IAS 36;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: I och med den nya standarden IAS 36 ska företagen göra uppskattningar angående den långsiktiga tillväxttakten i goodwillnedskrivningstestet. Detta innebär en möjlighet att manipulera tillväxttakten för att på så vis undvika eller framkalla nedskrivning av goodwill. LÄS MER

 2. 22. Företrädaransvaret enligt 25 kap. ABL vid ackord - Kan företrädaransvaret göras gällande för den del av ett aktiebolags skuld som satts ned genom ett offentligt ackord?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Julia Svensson; [2016]
  Nyckelord :Associationsrätt; Obeståndsrätt; Konkurs; Företagsrekonstruktion; Ackord; Företrädaransvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The main principle of limited liability companies is the principle of liability, which is ex-pressed in Chapter 1 § 3 of the Swedish Companies Act. This principle means that a repre-sentative of a limited liability company cannot be held personally liable for obligations of the company. There are however exceptions to this general rule. LÄS MER

 3. 23. Den goda viljan och framtida lönsamhet : En studie om nedskrivning av goodwill är en ledande indikator på framtida minskad lönsamhet i svenska och finska börsnoterade bolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Tobias Schröder; Sven Tysklind; [2016]
  Nyckelord :goodwill; profitability; indicator; oversight; goodwill; lönsamhet; indikator; tillsyn;

  Sammanfattning : Bakgrund: Goodwill är en omdebatterad immateriell tillgångspost. En nedskrivning ska enligt redovisningsstandarden IAS 36 baseras på bolagens framtida ekonomiska utveckling. Därmed kan en nedskrivning vara en indikation på hur bolagets ekonomiska framtid kommer att gestalta sig. LÄS MER

 4. 24. Goodwill och dess påverkan på företagets lönsamhet : En jämförelse mellan byggnations- och telekommunikationsbranschen efter införandet av IFRS 3.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Frida Axelsson; Sarah Fri; Hanna Myrin; [2016]
  Nyckelord :Goodwill; Intangible assets; IFRS; Profitability; Acquisition and Impairment; Goodwill; Immateriella tillgångar; IFRS; Lönsamhet; Förvärv; Nedskrivning;

  Sammanfattning : Frågeställning: Vilken är den procentuella förändringen av goodwill och lönsamhet sedan införandet av IFRS 3 i de båda branscherna? Finns det ett samband mellan andelen goodwill och lönsamhet i de båda branscherna? Ökar eller minskar lönsamheten av goodwillnedskrivningar? Syfte: Syftet med vår studie är att med hjälp av analyser undersöka sambanden mellan goodwill och företagens lönsamhet samt få en ökad insikt i hur goodwillen och dess nedskrivning hanteras i de valda branscherna. Detta anser vi intressant då IFRS 3 har i syfte att ge internationella riktlinjer hur goodwillen ska redovisas, men på grund av subjektiva bedömningar uppstår skillnader som påverkar företagens lönsamhet. LÄS MER

 5. 25. Vilka faktorer påverkar företagsledningen i sin bedömning vid nedskrivning av goodwill?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Moa Lansgard; Ning Ulfenborg Zheng; [2016]
  Nyckelord :Goodwill; impairment of goodwill; changed CEO; earnings management; big bath; income smoothing; positive accounting theory; agency theory.; Goodwill; nedskrivning av goodwill; VD-byte; inkomstutjämning; positiv redovisningsteori; agentteori.;

  Sammanfattning : För att uppnå större harmonisering mellan länder och förenkla jämförelser mellan företag har ett antal internationella standarder för finansiell rapportering upprättats. Den senaste IFRS- standarden, IFRS 3, gavs ut år 2004 och infördes i Europa år 2005, vilket innebar att börsnoterade företag bland annat i Sverige skulle följa standarden när de upprättar sin koncernredovisning. LÄS MER