Sökning: "Neemeh Attaalla Tony"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Neemeh Attaalla Tony.

  1. 1. Gymnasielagen - en förlängd tid av ovisshet och osäkerhet : Socialarbetares upplevelser och arbete kring ensamkommande ungdomars psykiska ohälsa

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

    Författare :Drin Shasivari; Neemeh Attaalla Tony; [2020]
    Nyckelord :Ensamkommande ungdomar; gymnasielagen; psykisk ohälsa; stigma; skam; objektifiering; internalisering;

    Sammanfattning : This is a qualitative study whose purpose is to investigate social workers experiences and work with unaccompanied adolescents mental health, which is covered by the law SFS 2018:756. The law is based on the fact that unaccompanied adolescents will have the opportunity to study at the high school level. LÄS MER