Sökning: "Negativ coping"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade orden Negativ coping.

 1. 1. Arbetsrelaterad stress - om socialsekreterares upplevelse, påverkan och hantering av stress

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emelie Jönsson; [2020]
  Nyckelord :arbetsrelaterad stress; coping; negativ stress; positiv stress; socialsekreterare; strategi; stress; negative stress; positive stress; social worker; strategy; work-related stress;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka socialsekreterares upplevelser av arbetsrelaterad stress och hur socialsekreterarna i så fall upplever, hanterar och påverkas av arbetsrelaterad stress. För att försöka finna svar på syftet så formulerades tre frågeställningar: Vilka faktorer påverkar socialsekreterares upplevelse av stress? Hur hanterar socialsekreterarna stress relaterat till arbetet? Hur upplever socialsekreterare att eventuell arbetsplatsrelaterad stress påverkar kvaliteten på deras arbete? Fyra intervjuer genomfördes med yrkesverksamma socialsekreterare inom olika områden i olika kommuner i södra Sverige. LÄS MER

 2. 2. ”Jag skyddar mig själv men jag begränsar mig själv” En kvalitativ studie om hur hbtq-personer hanterar minoritetsstress i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ellen Rangsjö; Zea Dumas-Peterson; [2020]
  Nyckelord :hbtq; minoritetsstress; coping; gruppresurser; flexibilitet gender and sexual minorities; minority stress; group resources; flexibility; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att utforska hur homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera (hbtq-personer) i Sverige hanterar minoritetsstress. Forskning tyder på att utsatthet för minoritetsstress är förena med försämrad psykisk och fysisk hälsa. Det är därmed viktigt att utforska hur minoritetsstress hanteras av hbtq-personer. LÄS MER

 3. 3. The Role of Coping in Preventing Atherosclerosis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Judit Kristensen; Kakeeto Amanda; [2019]
  Nyckelord :atherosclerosis; coping; engagement coping; disengagement coping; VIPVIZA; cardiovascular diseases; stress; ateroskleros; coping; problemhantering; engagement coping; disengagement coping; VIPVIZA; stress; hjärt-och kärlsjukdomar;

  Sammanfattning : Atherosclerosis is one of the most recognized risk factors for cardiovascular diseases (CVD). It is therefore important for preventive work against CVD to target factors with impact on atherosclerosis. LÄS MER

 4. 4. Upplevd aktivitetsbalans hos föräldrar till barn med ADHD : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Matilda Christensson; Linn Suddergaard; [2019]
  Nyckelord :Activity pattern; daily life; family; occupational therapy; Aktivitetsmönster; arbetsterapi; familj; vardag;

  Sammanfattning : Att vara förälder till ett barn med ADHD kan vara utmanande och innebära att hantera attityder från omgivningen. De upplever ofta en brist på stöd och svårigheter som påverkar hälsa och vardag negativt. Syftet med examensarbetet var att beskriva upplevd aktivitetsbalans hos föräldrar till barn med ADHD. LÄS MER

 5. 5. ” Hur var hon när hon inte var arg? – världens bästa mamma” : Upplevelserna av att växa upp med en förälder som har bipolär sjukdom

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Amanda Mc Glone; [2019]
  Nyckelord :Bipolar disorder; Children’s experiences; Protection factors; Coping strategies; Culture of silence; Bipolär sjukdom; Upplevelser hos barn; Skyddsfaktorer; Copingstrategier; Tystnadskultur;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftade till att undersöka upplevelserna av att ha vuxit upp med en förälder som har bipolär sjukdom, med hjälp av intervjuer från sex deltagare. Med hjälp av Bronfenbrenners utvecklingsekologiska perspektiv har resultatet från intervjuerna analyserats tillsammans med begreppen ”risk- och skyddsfaktorer”. LÄS MER