Sökning: "Negin Anosheh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Negin Anosheh.

  1. 1. Riskfaktorer för antisocialt beteende bland ungdomar

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Negin Anosheh; Jean-Phillippe Oskarsson; [2021]
    Nyckelord :Risk factors; antisocial behavior; adolescents; Riskfaktorer; antisocialt beteende; ungdomar;

    Sammanfattning : Det pågår en ständig debatt mellan vilka åtgärder som bör tas vid ungdomsbrottslighet, där vissa vill skärpa straffen medan andra menar att rehabilitering är lösningen. Riskfaktorer för antisocialt beteende blir därför en avgörande faktor för att bättre kunna förstå orsakerna, och med kunskapen kunna förebygga uppkomst av antisocialt beteende och ungdomsbrottslighet. LÄS MER