Sökning: "Nelli Körmöci"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nelli Körmöci.

  1. 1. Hur fritidslärarens arbete och yrkesroll påverkas i olika socioekonomiska områden : Intervjuer med fritidslärare på två skolor

    M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

    Författare :Nelli Körmöci; [2018]
    Nyckelord :Fritidshem; fritidslärare; socioekonomiska områden; sociala relationer;

    Sammanfattning : Studien utfördes med syfte att öka kunskapen om hur fritidslärarens arbete och yrkesroll påverkas genom att intervjua lärare från fritidshem i olika socioekonomiska områden. För att nå syftet ställdes dessa forskningsfrågor: -        Hur beskriver fritidsläraren sitt arbete på fritidshemmet? -        Hur beskriver fritidsläraren fritidshemmets närområde? -        Hur beskriver fritidsläraren de sociala relationerna mellan fritidslärarna, föräldrarna och barnen? Studien genomfördes genom en kvalitativ forskningsmetod och metoden som användes var semistrukturerad intervju. LÄS MER