Sökning: "Nellie Bäckman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nellie Bäckman.

  1. 1. "Det här är ingen slogan" - En analys av svenska kommuners översättning av varumärke

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Nellie Bäckman; [2019-02-07]
    Nyckelord :Strategisk kommunikation; varumärke; kommuner; offentlig sektor; översättning;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur de svenska kommunerna, enligt dem själva, har översatt konceptet varumärke.Teori: Översättningsteori, varumärke, reputation management, regler för översättning (Røvik), diskursanalys inom social practice theory (van Leeuwen). LÄS MER