Sökning: "Nelly Hall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nelly Hall.

  1. 1. Erikjansarna : relationen ledare, förkunnelse och kvinnor åren 1840-1846

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

    Författare :Maria Sandström; [2005]
    Nyckelord :Bishop Hill; erikjansare; ersjansare; Söderala; väckelse; väckelserörelse; Biskopskulla; syndfrihetslära; Nelly Hall; läsare; Erik Jansson;

    Sammanfattning : I min jämförelse mellan forskarna Emil Herlenius och Cecilia Wejryd har jag undersökt i huvudsak tre delar, Erik Jansson som ledare, syndfrihetsläran samt Janssons relation till erikjansarna, och då i synnerhet till de kvinnliga anhängarna. Det som skiljer sig väsentligt mellan de två forskarna är deras syn på vilka anhängarna var. LÄS MER