Sökning: "Nemo Bergnehr"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Nemo Bergnehr.

  1. 1. Autism spektrum störning & KBT interventioner En litteraturstudie om barn och unga med ASD och social ångest

    Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Jessica Ottosson; Nemo Bergnehr; [2021]
    Nyckelord :autism; KBT; social ångest; sociala färdigheter; ungdomar; CBT; social anxiety; social skills; adolescent; Social Sciences;

    Sammanfattning : Barn och ungdomar med autismspektrumstörning (ASD) löper större risk att uppleva ångestsymtom av olika slag. Tidigare studier har visat att effekten av kognitiv beteendeterapi (KBT) kan minska ångest hos patienter med ASD. LÄS MER