Sökning: "Neo-Pentekostalism"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Neo-Pentekostalism.

  1. 1. Den afrikanska Pentekostalismens föränderliga ansikte: Processer och konsekvenser av rörelsens utvecklig i Sydafrika.

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

    Författare :Per Erik Ålöv; [2022-01-20]
    Nyckelord :Pentekostalism; Neo-Pentekostalism; Utveckling;

    Sammanfattning : I litteraturstudien ”Den afrikanska Pentekostalismens föränderliga ansikte - Processer och konsekvenser av rörelsens utveckling i Sydafrika” undersöks på fyra huvudfrågor: Hur ser den Neo-Pentekostala rörelsen ut i Sydafrika idag? Hur har den vuxit fram? Varför är den så framgångsrik? Och vilka samhälleliga konsekvenser får den? Genom att utifrån litteraturen anta ett internationellt, regionalt och lokalt perspektiv skapas bilden och dess historiska ursprung, tidiga utveckling Sydafrika och dess samtida former. Rörelsens kraftiga utveckling i Sydafrika är tydlig men bör inte ses som ett nytt fenomen då den redan från starten för mer än hundra år sedan, i ett kyrkohistoriskt perspektiv, betraktades som ett fenomen. LÄS MER