Sökning: "Neriman Saleh"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Neriman Saleh.

  1. 1. Stress på Sahlgrenska akutmottagning : En kvalitativ studie om hur sjukvårdspersonalen upplever stress på Sahlgrenska akutmottagning

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

    Författare :Aleksandra Al-Khouri; Neriman Saleh; [2020]
    Nyckelord :mental illness; organization; stress; nurse; emergency; healthcare staff; emergency room; psykisk ohälsa; organisering; stress; sjuksköterska; akut; sjukvårdspersonal; akutmottagning;

    Sammanfattning : Bakgrund: Stress är ett mycket omtalat fenomen som ofta förekommer i sjukvården. Den arbetsrelaterade stressen är något av de vanligaste orsakerna till sjukskrivningar. Hög arbetsbelastning, hot och våld är risker för förekommande stress och psykisk ohälsa. LÄS MER