Sökning: "Neuroatypisk"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Neuroatypisk.

  1. 1. Formspråk för en människofokuserad urban gestaltning : Strategier för ökad tillgänglighet till stadens offentliga rum

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

    Författare :Emelie Wester; [2018]
    Nyckelord :Fysisk planering; Urban planering; Stads arkitektur; Arkitektur; Mentala funktionsnedsättningar; Neurologiska funktionsnedsättningar; Funktionsnedsättningar; Funktionsvariationer; Autism; Autismspektrumet; Tillgänglighet; Miljö; rum; organisk; gestaltning; offentlig; allmän; Neuroatypisk; Social hållbarhet; Planerings principer;

    Sammanfattning : Denna uppsatts i fysisk planering undersöker möjligheterna för gestaltningar av urbana offentliga miljöer utifrån ett organiskt människofokuserat perspektiv för att öka tillgängligheten för individer med högkänsliga sinnen till stadens publika miljöer. Det här arbetet fokuserar på sinnesintryckskänsligheten och hur genom detta miljöer som är bättre för alla människor kan skapas, samtidigt som fler funktionsnedsättningars (även neurologiskas) behov kan involveras vid planläggningen av städers miljöer. LÄS MER