Sökning: "Neuropsychiatric disabilities"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade orden Neuropsychiatric disabilities.

 1. 1. STÖDPEDAGOGENS YRKESUPPDRAG Villkor och förutsättningar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Kristina Bryneson; [2022-01-31]
  Nyckelord :stödpedagog; LSS; daglig verksamhet; analytisk dualism; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; etik inom omsorgen; support educator; daily activities; analytic dualism; neuropsychiatric disabilities; ethics in care;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur yrkesverksamma stödpedagoger uppfattar yrkesuppdragets förutsättningar i arbetet med personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, inom daglig verksamhet och boende med särskilt service. Teori: Med stöd av den analytiska dualismen och etik inom omsorgen formas en bild av relationen mellan samhälle och individ i förhållande till tid. LÄS MER

 2. 2. "Ett misslyckande i kvarten" - En kvalitativ studie om hur kvinnor med ADHD upplever sin vardag och sina sociala relationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Lorena Sierra Gustavsson; [2022]
  Nyckelord :Attention-Deficit Hyperactivity Disorder; Adult Women; Gender Studies; Stigma; Social Constructionism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Women with ADHD are statistically diagnosed later in life than men. Previous studies have shown that girls and women with neuropsychiatric disabilities tend to hide their symptoms to appear normative. It is discussed that girls may be judged harder than boys for expressing some of the common ADHD-symptoms due to stereotypical gender norms. LÄS MER

 3. 3. Förskolepedagogers förutsättningar för att möta barn i behov av särskilt stöd med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Förskolepedagogers kunskaper och personalresurser i förskolan : Förskolepedagogers kunskaper och personalresurser i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sara Bergholm; Elsa Lang; [2022]
  Nyckelord :Children in need of special support; knowledge; preschool; equivalent education; categorical perspective; neuropsychiatric disabilities; staff shortages; relational perspective; special education; Barn i behov av särskilt stöd; kunskap; förskola; likvärdig utbildning; kategoriskt perspektiv; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; personalbrist; relationellt perspektiv; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Denna studie är ett examensarbete i kursen självständigt arbete i förskollärarutbildningen. Problemområdet som studien utgår ifrån är problematiken som kan uppstå i arbetet för att skapa likvärdig utbildning för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). LÄS MER

 4. 4. Vilka extra anpassningar kan lärare göra inom ramen för ordinarie SO-undervisning för att inkludera elever med autism?

  M1-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Iman Abdo; Marija Stevanovic; [2022]
  Nyckelord :autism; autism spectrum disorder; neuropsychiatric disabilities; inclusion; social studies education; clarifying pedagogy. additional adjustments; teaching methods; social science; education.;

  Sammanfattning : Syftet med den här kunskapsöversikten är att få en djupare förståelse om neuropsykiska funktionsnedsättningar hos elever med autism och hur vi som lärare kan anpassa den ordinarie undervisningen, med fokus på SO-undervisning, för att inkludera dessa elever och öka deras förutsättningarna för lärande. Frågeställningen blir därför “Vilka extra anpassningar kan lärare göra inom ramen för ordinarie SO-undervisning för att inkludera elever med autism?”Arbetet görs genom att vi granskar och tolkar vetenskaplig forskning och litteratur, för att sedan besvara frågeställningen för denna kunskapsöversikt. LÄS MER

 5. 5. Digitaliseringens påverkan på historieundervisningenför NPF elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Anton Granzén; Viggo Glemme; [2022]
  Nyckelord :neuropsychiatric disabilities; ADHD; autism; history teaching and digitization; digital tools; special needs students;

  Sammanfattning : The purpose of this work is to investigate how the school’s digitization has affected history teaching for students with neuropsychiatric disabilities. In order to fulfill the purpose, the following question has been formulated: “What consequences does the school’s digitization generate for students with neuropsychiatric disabilities within the frame of history teaching?” The method for this work is based on systematic literature research through three databases, SwePub, Google Scholar and ERIC. LÄS MER