Sökning: "Neuropsykiatriska diagnoser"

Visar resultat 16 - 20 av 60 uppsatser innehållade orden Neuropsykiatriska diagnoser.

 1. 16. Ungdomsbrottslighet : En tvärsnittstudie vid nio Maria-mottagningar i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Angelica Piri; Therese Ramberg; [2017]
  Nyckelord :Ungdomsbrottslighet; risk- och skyddsfaktorer; könsskillnader;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med studien är att beskriva och jämföra ungdomar inskrivna vid nio Maria-mottagningar i Sverige med avseende på om de dömts för brott eller inte. Ytterliggare ett syfte är att belysa eventuella skillnader mellan brottsdömda flickor och pojkar. LÄS MER

 2. 17. "En bok för alla?"- en diskursanalytisk studie om hur barn med ADHD framställs i bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Ida Nyman; Angelica Larsson; [2017]
  Nyckelord :förskola; barn med ADHD; bilderbok; diskursanalys; förskollärare; identifikationsprocess; poststrukturalism; skola; visuell textanalys;

  Sammanfattning : Idag finns det många barn med ADHD som med sina särskilda egenskaper har svårt att identifiera sig med den vanligt förekommande litteraturen eftersom den sällan innefattar karaktärer med diagnoser. Bokläsningen är en central del i förskolans verksamhet och ska kunna ge barnen förutsättningar till att identifiera sig och känna samhörighet med böckernas olika karaktärer. LÄS MER

 3. 18. Språkstörning utifrån ett genusperspektiv : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik

  Författare :Catharina Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Språkstörning; genus; komorbiditet; sårbarhet; normer;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna litteraturöversikt av forskningsbaserade texter om den neuropsykiatriska diagnosen språkstörning utifrån ett genusperspektiv har varit att synliggöra skillnader men också gemensamma mönster hos pojkar och flickor. Då andra diagnoser är mer beforskade kring genus har jag använt dessa som utgångspunkt. LÄS MER

 4. 19. "Man vill möta dem på ett bra sätt" : En studie om vilka verktyg musiklärare på gymnasiet har fått för att kunna undervisa elever med NPF

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Hanna Carlsson; [2017]
  Nyckelord :Neuropsychiatric disabilities; music; teacher; instrument; education; NPF; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; musik; gymnasielärare; instrument; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka om gymnasielärare i instrument/sång-kurser tycker att de fått tillräcklig utbildning från sina högskoleutbildningar samt fortbildning från sina arbetsgivare för att kunna bemöta elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på ett lämpligt sätt. Frågeställningarna handlar om vad lärare i INSÅ behöver tänka på i sin undervisning av elever med NPF, samt vilken utbildning/fortbildning de fått för att kunna möta och undervisa dessa elever. LÄS MER

 5. 20. Utmaningar och strategier för attinkludera elever med Autismspektrumtillstånd : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Evelina Borrestad; Anna-Lotta Larsson; [2017]
  Nyckelord :Including; Disable; children; school; Autism Spectrum Disorder; education; including disabled children; a school for everyone; Society; difficulties; autism.; Inkludering; funktionsnedsättning; barnen; skola; Autismspektrumtillstånd; utbildning; inkludering av elever med funktionsnedsättning; en skola för alla; samhälle; svårigheter; autism;

  Sammanfattning : Antalet barn med någon form av funktionsnedsättning har ökat i världen och detta innebär även att intresset för att inkludera elever med funktionsnedsättning i de vanliga klasserna (där det endast finns barn utan någon typ av funktionsnedsättning) också har ökat. En av de vanligaste diagnoserna tillhörande de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna är autismspektrumstillstånd (AST) och inkluderar såväl diagnoserna Asberger som Autism syndrom. LÄS MER