Sökning: "Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

 1. 1. Hur tydligt är begreppet tydlig? : En studie om psykologers och specialpedagogers/speciallärares uppfattningar om hur undervisning och skolmiljö kan anpassas för elever diagnosticerade med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Oscar Studeny; [2018]
  Nyckelord :Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; ADHD; autism; diagnos; psykologutlåtande; anpassningar; god undervisning; undervisningsstrategier; skola; skolpsykolog;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar sin utgångspunkt i det ökade intresset för neuropsykiatriska diagnoser i samhället och det fokus som skolan under en längre en tid haft på elever i behov av anpassningar. Genom en kvalitativ textanalys av skriftliga psykologutlåtanden och en enkätundersökning med specialpedagoger och speciallärare är avsikten att bidra med ökad kunskap om psykologers och specialpedagogers/speciallärares uppfattningar om hur skolan kan skapa en god lärmiljö för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. LÄS MER

 2. 2. Jona och Isa stannar hemma idag... : - en kvalitativ studie om betydelsen av språk och kommunikation i samband med problematisk skolfrånvaro

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Rebecca Sahlin; [2018]
  Nyckelord :Problematic school absenteeism; neuropsychiatric disabilities NPF ; language and communication; success factors; relational special education; the role of special teacher; Problematisk skolfrånvaro; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar NPF ; språk och kommunikation; framgångsfaktorer; relationell specialpedagogik; speciallärarens roll;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker orsaker till problematisk skolfrånvaro, hur språk och kommunikation kan ha betydelse för problematisk skolfrånvaro, samt hur mönstret kan brytas och frånvaro vändas till närvaro. I studien avgränsas undersökningen till problematisk skolfrånvaro kopplad till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). LÄS MER

 3. 3. Kunskap, gemenskap och motmakt : en studie av den separatistiska gruppens betydelser för unga kvinnor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Pella Lundmark; [2018]
  Nyckelord :Empowerment; Neuropsychiatric Disabilities; Autism Spectrum Diagnosis; Separatism; Intersectionality; Girl Group; Empowerment; Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; Autismspektrumdiagnos; Separatism; Intersektionalitet; Tjejgrupp;

  Sammanfattning : I denna uppsats intervjuas fem unga kvinnor om sina erfarenheter av att delta i separatistiska grupper av och för kvinnor och icke-binära med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Studiens syfte är att bidra med kunskap om vad unga kvinnor med NPF kan få ut av att delta i en separatistisk samtalsgrupp, för att på så sätt synliggöra deras erfarenheter samt öka kunskapen om målgruppens möjligheter att förbättra sin livskvalité genom att stärka sig själva. LÄS MER

 4. 4. En skola för alla? : Inkludering och exkludering av elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Fahimeh Jafar Nejad; [2018]
  Nyckelord :A school for all; inclusion; exclusion; special pedagogy; neuropsychiatric disabilities; En skola för alla; inkludering; exkludering; specialpedagogik; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar;

  Sammanfattning : ’A school for all?’ is a scientific essay regarding the inclusion of students with neuropsychiatric disabilities inside the classroom. This essay is about the reality behind ’a school for all’ and became a starting point of this paper due to the everyday dilemmas I face as a leisure-time teacher that coexist in a classroom. LÄS MER

 5. 5. ADHD-Design : En undersökning av bilder om, för och av ADHD

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Pernilla Enblom; [2012]
  Nyckelord :ADHD-pedagogik; designpedagogik; diskurs; smyckesdesign; NPF;

  Sammanfattning : Undersökningen baseras på frågorna, ”Hur kan pedagogik avsedd för människor med diagnosen ADHD se ut idag?” och ”Hur kan en undervisningsmetod som är utvecklad genom ett designpedagogiskt perspektiv och avsedd för människor med diagnosen ADHD se ut?”Syftet är att ur ett designpedagogiskt perspektiv undersöka hur pedagogiska metoder för människor med ADHD diagnos ser ut samt att analysera dessa utifrån en diskursanalysinspirerad metod. Undersökningen använder begreppet ADHD- pedagogik som samlingsbenämning för pedagogik avsedd för människor med diagnosen ADHD. LÄS MER