Sökning: "Neutralitetsprincipen"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet Neutralitetsprincipen.

 1. 1. Båtförmåner och skatterättsliga principer

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Max Johannesson; [2022-02-25]
  Nyckelord :Båtförmåner; Proportionalitetsprincipen; Förutsebarhet; Neutralitetsprincipen; Likabehandlingsprincipen; Legalitetsprincipen;

  Sammanfattning : I HFD 2011 ref. 55 1 och II etablerades att skatterättsliga båtförmåner skulle beskattas för den skattskyldiges rätt att disponera över båten. Dispositionsrätten betraktades därför som den skattepliktiga förmånen. LÄS MER

 2. 2. Neutralitet mellan företagsformer – Om neutralitetsprincipens ställning och dess inverkan på det skattemässiga förhållandet mellan enskilda näringsidkare och fåmansföretag.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johan Fyhr Larsson; [2022]
  Nyckelord :skatterätt; neutralitetsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Utöver de rättsregler som framkommer i lagtext, förarbeten och praxis finns ett flertal principer som syftar att bidra till ett enhetligt och sammanhängande rättssystem. Dessa rättsprinciper kan ta formen av ett verktyg vid tolkning av lagstiftning såväl som ett centralt intresse att beakta vid utformandet av ny lagstiftning. LÄS MER

 3. 3. Avdrags- och återbetalningsrätt för importmoms vid bristande efterlevnad : Mervärdesskatt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Rakel Igho; [2022]
  Nyckelord :Skatterätt; mervärdesskatt; skatt; import; moms; avdragsrätt; återbetalningsrätt; tull;

  Sammanfattning : Vid import av varor från en plats utanför EU till Sverige uppstår en skyldighet att betalamervärdesskatt i enlighet med 1 kap. 1 § första stycket 3 mervärdesskattelagen(1994:200) ML. En beskattningsbar person som bedriver ekonomisk verksamhet harenligt 8 kap. LÄS MER

 4. 4. Neutralitetsprincipen mellan upplåtelseformerna med hänsyn till risker - ett diskussionsperspektiv : En analys av neutralitetsmålet mellan upplåtelseformerna bostadsrätt och hyresrätt från ett riskperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Tamara Al-Beini; Belma Celik; [2022]
  Nyckelord :Neutralitetsmål;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate whether it is possible to achieve neutrality between two selected forms of tenancy, condominium and tenancy. A risk perspective is assumed in the thesis and its starting point is thus to compare the significant risks with condominium compared tenancy. LÄS MER

 5. 5. Avdragsrätt för ingående moms på rådgivningstjänster vid avyttring av dotterbolagsandelar : Bör striktare faktureringskrav tillämpas vid aktieavyttring i syfte att förebygga obefogade momsavdrag för rådgivningstjänster?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Maria Esbo; [2021]
  Nyckelord :mervärdesskatt; avdragsrätt för ingående mervärdesskatt; avyttring av dotterbolagsandelar; formella krav för avdragsrätt; materiella krav för avdragsrätt; innehåll i faktura; neutralitetsprincipen;

  Sammanfattning : Avdragsrätt för ingående moms regleras i 8 kap. 3 § 1 st. mervärdesskattelagen (1994:200) (ML), respektive artikel 168 i mervärdesskattedirektivet. Enligt ordalydelserna i bestämmelserna får en ekonomisk aktör avdrag för ingående moms på ett förvärv sominförskaffas till en mervärdesskattepliktig verksamhet. LÄS MER